انرژی بخش دنیای تو

شهادات شركة برداس للطاقة

گواهی نامه : HSE-MS

الشهادة: آيزو 9001

گواهی نامه ثبت علامت

پروانه بهره برداری
پروانه استاندارد
پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی