انرژی بخش دنیای تو

گواهی نامه های شرکت پرداس انرژی

گواهی نامه : HSE-MS

گواهی نامه : ISO 9001

گواهی نامه ثبت علامت

پروانه بهره برداری
پروانه استاندارد
پروانه فعالیت مرکز کارآموزی بین کارگاهی